KAJIAN KRITIK TERHADAP NOVEL “THE SATANIC VERSES” KARYA SALMAN RUSHDI

Najamuddin H. Abd. Safa

Abstract


This article studies the novel "The Satanic Verves" by Salman Rushdie. The approach used in
this study is literary criticism in general and Islamic literary in particular. In studies, the writer
describes contents and purpose of the novel. Actually, Islam accepts all forms of art and literature
to advance human life, to strengthen the Islamic faith, and consequently to support the true
methodology of the art. Based on these methodologies and principles, this novel cannot be
considered as a literary, since the novel only insults Islam and its followers, even contempt
followers of other religions and mankind as a whole
Keywords:
Abstrak: Kajian Kritik Terhadap Novel “The Satanic Verses” Karya Salman Rushdi

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

‗Aly,Ah}mad Muh}ammad. 1991. Al-Adab al-Isla>mi> D}aru>rah. al-T{ab‘ah al-U>la>. Al-

Qa>hirah: Da>r al-S}ah}wah.

Appignanesi, Lisa and Sara Maitland. 1989. The Rushdi File. First Pubblished. Britain : Fourt

Estate Limited.

al-Busta>ni>, Mah}mu>d. 1409. al-Isla>m wa al-Fann. al-T{ab‘ah al-U>la>.Mashhad (I>ra>n):

Majma‘ al-Buh}u>ts al-Isla>miyyah.

Bu>rzuwaynah, ‗Abd al-H}ami>d. 1990. Naz}riyyat al-Adab fi> D}aui al-Isla>m (al-Qism al-

Awwal

Al-Naz}riyyah al-„Ammah li al-Adab) . al-T{ab‘ah al-U>>n (al-

Urdun): Da>r al-Bashi>r.

-----------------, ‗Abd al-H}ami>d. 1990. Naz}riyyat al-Adab fi> D}aui al-Isla>m (al-Qism al-

Tsa>lits

Al-Adab wa al-Madha>hib al-Adabiyyah) . al-T{ab‘ah al-U>>n (al-

Urdun): Da>r al-Bashi>r.

Darwi>sh, ‗A>dil wa ‗Ima>d ‗Abd al-Ra>ziq. 1989 . al-A>ya>t al-Shayt}a>niyyah bayn al-

Qalam wa al-Sayf. Bari>t}a>niyya> : Great Britain.

De>da>t, Ah}mad. 1990. Shayt}a>niyyat al-A>ya>t al-Shayt}a>niyyah wa Kayfa Khada‟a

Salma>n Rushdi> al-„Arab. Naqalahu> ila> al-‗Arabiyyah wa Qaddama lahu> ‗Aly al-

Jauhari> al-Qa>hirah: Da>r al-Fad}i>lah .

al-Fasi, Syamsuddin. 1997. Jawapan „Satanic Verses‟. Terj. Drs. Ahmad Rafaal bin Ayudin.

Edisi Semakan. Kuala Lumpur : Penerbitan Ar-Ramadhan.

al-Ha>shimi>, Muh}ammad ‗A al-Adab al-Isla>mi> : Taja>rub wa Mawa>qif .

al-T{ab‘ah al-U>>r al-Qalam.

H}ija>zi>, Muh}ammad ‗Abd al-Wa>h}id. 1984. Al-Ih}sa>s bi al-Jama>l fi> D}au al-

Qur‟a>n al-Kari>m. Silsilah Shahriyyah Tas}duru ‗An Kita>b al-Hila>l. al-

Qa>hirah: Da>r Hila>l.

Ketut Ginarsa, dkk. 1985. Struktur Novel dan Cerpen Sastra Bali Modern. Jakarta : Pusat

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Khali>l, ‗Ima>duddi>n . 1987 . Madkhal Ila> Naz}riyyat al-Adab al-Islami> . al-T{ab‘ah al-

U>>t: Muassasat al-Risa>lah.

Kharroufah, Ala‘ul Deen. t.t. The Judgment Of Islam On The Crimes Of Salman Rushdi. Kuala

Lumpur : Percetakan Sentosa.

al-Madrisi>, Ha>di> . 1409 . al-Radd „ala> al-A>ya>t al-Shait}a>niyyah. al-T{ab‘ah al-

U>> . Mashhad (Ira>n) : Majma‘ al-Buhu>ts al-Isla>miyyah.

Mustafa Haji Daud. 1992. Tamadun Islam. Cet. 1. Kuala Lumpur : Percetakan Sumber.

Lubis, Haji Muhammad Bukhari. 1997. Kesusasteraan Islam Sehimpun Bahan Rujukan. Bandar

Baru Bangi : Taj Fikriyah Reprints.

Teeuw, A. 1995. Sastera dan Ilmu Sastera : Pengantar Teori Sastera. Cet. 1. Kuala Terengganu :

Percetakan Yayasan Islam Terengganu.

Tulaymah, ‗Abd al-Mun‘im. 1979. Muqaddimah fi> Naz}riyyat al-Adab . al-T}ab‘ah al-

Tsa>niyah. Bayru>t: Da>r al-‗Audah.

Rushdi, Salman. 1988. The Satanic Verses. U.S.A : Viking Penguin Inc.

Sa>‘i>, Ah}mad Bassa>m. 1985. al-Wa>qi‟iyyah al-Isla>miyyah fi> al-Adab wa al-Naqd. al-

T{ab‘ah

al-U>>r al-Mana>r.

Salla>m, Muhammad Zaglu>l. 1972 . Dira>sah fi> al-Qissah al-„Arabiyyah al-H{adi>tsah :

Usu>luha>, Ittija>ha>tiha>, A‟la>muha> . al-Iskandariyyah : Manshaat al-Ma‘a>rif.

al-Qard}a>wi>, Yu>suf . 1996 . al-Isla>m wa al-Fann . T}ab‘ah al-Furqa>n al-U>la> .

‗Amma>n (al-Urdun) : Da>r al-Rurqa>n.

Qulaylah, ‗Abduh ‗Abd al-‗Az z. 1972. Al-Naqd al-Adabī fī al-„Aşr al-Mamlūkī. al-T{ab‘ah al-

U>> . al-Qa>hirah: Maktabah al-Anjlu> al-Mis}riyyah.

al-‗Uwayshiq, ‗Abdullah H}amd . 1970. al-Adab fi> Khidmat al-H}aya>t wa al-Aqi>dah. al-

T{ab‘ah al-U>> .Bayru>t: Da>r al-‗Arabiyyah.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur‘an. 1988 : Al-Qur‟an dan Terjemahnya.

Kuala Lumpur : Penerbit Pustaka Antara.
DOI: http://dx.doi.org/10.34050/jib.v2i1.2401

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
P-ISSN: 2354-7294
E-ISSN: 2621-5101