Ihyamuis, Megawati, Farida Patittingi, and Kahar Lahae. 2022. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi’e Dongi Dan PT Vale Indonesia Tbk”. Amanna Gappa 30 (1):1-14. https://doi.org/10.20956/ag.v30i1.19799.