Ihyamuis, M., Patittingi, F. and Lahae, K. (2022) “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi’e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk”, Amanna Gappa, 30(1), pp. 1-14. doi: 10.20956/ag.v30i1.19799.