Ihyamuis, M., F. Patittingi, and K. Lahae. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi’e Dongi Dan PT Vale Indonesia Tbk”. Amanna Gappa, vol. 30, no. 1, Jan. 2022, pp. 1-14, doi:10.20956/ag.v30i1.19799.