Bohm, Simone, University of Hohenheim, Germany, Germany