[1]
Tawali, A.B. , Karim, M.Y., Mahendradatta, M. , Fathanah, N. and Riastutik, D.N. 2023. PRODUK INOVASI KEPITING “KAMBU” PULAU SALEMO-SPERMONDE, PANGKAJENE KEPULAUAN. Jurnal Dinamika Pengabdian. 8, 2 (May 2023), 209-219. DOI:https://doi.org/10.20956/jdp.v8i2.22708.