(1)
Tawali, A. B. .; Karim, M. Y.; Mahendradatta, M. .; Fathanah, N. .; Riastutik, D. N. . PRODUK INOVASI KEPITING “KAMBU” PULAU SALEMO-SPERMONDE, PANGKAJENE KEPULAUAN. Jurnal Dinamika Pengabdian 2023, 8, 209-219.