Tawali, A. B. ., Karim, M. Y., Mahendradatta, M. ., Fathanah, N. ., & Riastutik, D. N. . (2023). PRODUK INOVASI KEPITING “KAMBU” PULAU SALEMO-SPERMONDE, PANGKAJENE KEPULAUAN. Jurnal Dinamika Pengabdian, 8(2), 209-219. https://doi.org/10.20956/jdp.v8i2.22708