Tawali, Abu Bakar, Muhammad Yusri Karim, Meta Mahendradatta, Nurul Fathanah, and Desak Nyoman Riastutik. 2023. “PRODUK INOVASI KEPITING ‘KAMBU’ PULAU SALEMO-SPERMONDE, PANGKAJENE KEPULAUAN”. Jurnal Dinamika Pengabdian 8 (2):209-19. https://doi.org/10.20956/jdp.v8i2.22708.