Tawali, A. B. ., Karim, M. Y., Mahendradatta, M. ., Fathanah, N. . and Riastutik, D. N. . (2023) “PRODUK INOVASI KEPITING ‘KAMBU’ PULAU SALEMO-SPERMONDE, PANGKAJENE KEPULAUAN”, Jurnal Dinamika Pengabdian, 8(2), pp. 209-219. doi: 10.20956/jdp.v8i2.22708.