Tawali, A. B. ., M. Y. Karim, M. . Mahendradatta, N. . Fathanah, and D. N. . Riastutik. “PRODUK INOVASI KEPITING ‘KAMBU’ PULAU SALEMO-SPERMONDE, PANGKAJENE KEPULAUAN”. Jurnal Dinamika Pengabdian, vol. 8, no. 2, May 2023, pp. 209-1, doi:10.20956/jdp.v8i2.22708.