Toaha, Syamsuddin. 2018. “Stability Analysis of Prey-Predator Population Model With Harvesting on The Predator Population”. Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi 12 (1):48-59. https://doi.org/10.20956/jmsk.v12i1.3457.