[1]
Karim, M.A. 2021. Pemahaman Makna Kedamaian dan Gaya Bahasa Syair Assalam Karya Anis Chauchane (Analisis Stilistika). Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab. 18, 1 (May 2021), 69-83. DOI:https://doi.org/10.20956/jna.v18i1.13384.