[1]
Hamzah, A.A. 2020. Sistem Pemerintahan al-Khil±fah. Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab. 3, 1 (Jul. 2020), 52-71. DOI:https://doi.org/10.20956/jna.v3i1.3825.