(1)
Karim, M. A. Pemahaman Makna Kedamaian Dan Gaya Bahasa Syair Assalam Karya Anis Chauchane (Analisis Stilistika). JNA 2021, 18, 69-83.