(1)
Ahmad Hizkil; Syihabuddin Qalyubi. Surah Al-Qadr Dalam Tinjauan Stilistika. JNA 2021, 18, 1-17.