Karim, M. A. (2021). Pemahaman Makna Kedamaian dan Gaya Bahasa Syair Assalam Karya Anis Chauchane (Analisis Stilistika). Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab, 18(1), 69-83. https://doi.org/10.20956/jna.v18i1.13384