Haeruddin, H. (2020). أدوات الاستفهام و استعمالها فى سورة آل عمران. Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab, 3(1), 32-42. https://doi.org/10.20956/jna.v3i1.3823