Hamzah, A. A. (2020). Sistem Pemerintahan al-Khil±fah. Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab, 3(1), 52-71. https://doi.org/10.20956/jna.v3i1.3825