KARIM, M. A. Pemahaman Makna Kedamaian dan Gaya Bahasa Syair Assalam Karya Anis Chauchane (Analisis Stilistika). Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 69-83, 2021. DOI: 10.20956/jna.v18i1.13384. Disponível em: https://journal.unhas.ac.id/index.php/naa/article/view/13384. Acesso em: 23 jan. 2022.