Karim, Muhdie Amir. 2021. “Pemahaman Makna Kedamaian Dan Gaya Bahasa Syair Assalam Karya Anis Chauchane (Analisis Stilistika)”. Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab 18 (1):69-83. https://doi.org/10.20956/jna.v18i1.13384.