Hamzah, Andi Abdul. 2020. “Sistem Pemerintahan Al-Khil±fah”. Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab 3 (1):52-71. https://doi.org/10.20956/jna.v3i1.3825.