Karim, M. A. (2021) “Pemahaman Makna Kedamaian dan Gaya Bahasa Syair Assalam Karya Anis Chauchane (Analisis Stilistika)”, Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab, 18(1), pp. 69-83. doi: 10.20956/jna.v18i1.13384.