Haeruddin, H. (2020) “أدوات الاستفهام و استعمالها فى سورة آل عمران”, Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab, 3(1), pp. 32-42. doi: 10.20956/jna.v3i1.3823.