Hamzah, A. A. (2020) “Sistem Pemerintahan al-Khil±fah”, Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab, 3(1), pp. 52-71. doi: 10.20956/jna.v3i1.3825.